Skogsvård

skogsvardGenom att röja och gallra den yngre skogen vid rätt tidpunkter ger man de kvarlämnade träden bättre förutsättningar att stå emot snötryck och vindar. Vi hjälper privata skogsägare och skogsbolag runt om i Västerbotten.

Vi kan bl.a hjälpa till med:

Röjning

Röjning är en skogsskötselåtgärd, som innebär att ej önskvärda träd i ett bestånd fälls. Vilket leder till att tillväxten i beståndet koncentreras till de bättre träden.

Gallring

Gallring i skogsbruk innebär att man avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar. Gallring är i princip samma sak som röjning, skillnaden består i att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas. Den totala mängden gagnvirke kan därför öka genom gallring.

Avverkning

Det finns olika sorters avverkning: första gallring, andra gallring, och slutavverkning:

Första gallring görs när skogen är relativt ung. Man hugger (avverkar) då träd som är olika resten av beståndet eller skadade, men också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre.
Andra gallring innebär att man vid behov gör samma sak som vid första gallringen, alltså särställer ännu mer.
Vid slutavverkning tas man ner resten av den grova skogen. Detta får göras olika tidigt beroende på markens produktionsförmåga, tidpunkten spänner mellan 45 och 100 år.

Kontakta oss redan idag!

Hör av dig till oss så vi får höra mer om vad du behöver hjälp med när det kommer till Skogsvård. Oavsett om det är ett litet eller stort uppdrag så kan vi stå till tjänst.
Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Du kan skicka ett mail på info@skoochterrang.se eller slå en signal på tel. 070-615 53 13